Riaditeľka Centra sociálnych služieb, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru ergoterapeuta/-ku a opatrovateľa/-ku.

 

Voľné miesto: Ergoterapeut/-ka

Pracovné podmienky: Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia zmluvy.

Požadovaná kvalifikácia: V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Úplné stredné odborné vzdelanie.

Iné kritéria a požiadavky: Znalosť práce s PC, flexibilita, empatia, komunikatívnosť, tímová práca, dôslednosť, samostatnosť. Ovládanie šitia na šijacom stroji výhodou (jednoduché krajčírske práce).

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom. Profesijný životopis. Doklady o vzdelaní, príp. praxi (maturitné vysvedčenie). Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov.

Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda: 5.

Hrubá mzda: od 692,00 eur do 830,50 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov.

Termín podania žiadosti: Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 16. 4. 2021 do 15.00 hod.

Adresa podania: Centrum sociálnych služieb, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok.

Výberové konanie: O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky pred začatím pracovného pohovoru. Riaditeľka CSS Kežmarok si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt: Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: tel.: +421 904 470 252; +421 52 45 23 630, e-mail: sekerakova@csskk.skriaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk.

 

 

Voľné miesto: Opatrovateľ/-ka - CSS Kežmarok

Pracovné podmienky: Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia zmluvy.

Požadovaná kvalifikácia: V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Opatrovateľský kurz 220 hodín.

Iné kritéria a požiadavky: Znalosť práce s PC, pozitívny vzťah k zdravotne postihnutým prijímateľom sociálnych služieb, flexibilita, empatia, komunikatívnosť, tímová práca, dôslednosť, samostatnosť.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom.

Profesijný životopis: Doklady o vzdelaní, príp. praxi (maturitné vysvedčenie). Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov.

Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda: 2.

Hrubá mzda: od 623,00 eur do 721,00 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov.

Termín podania žiadosti: Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 16. 4. 2021 do 15.00 hod.

Adresa podania: Centrum sociálnych služieb, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok.

Výberové konanie: O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky pred začatím pracovného pohovoru. Riaditeľka CSS Kežmarok si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt: Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: tel.: +421 904 470 252; +421 52 45 23 630, e-mail: sekerakova@csskk.skriaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk.

 

Zdroj: psk