V dňoch 18. – 26. januára 2021 sa uskutočnilo na Slovensku prvé kolo skríningového testovania na COVID-19 s názvom Zachráňme spolu životy. Cieľom skríningu bolo zachytenie čo najväčšieho počtu infikovaných osôb týmto vírusom.

Po skončení skríningového testovania boli zverejnené výsledky, ktoré rozdelili Slovensko na polovicu. V jednej boli okresy, kde sa našiel nízky počet infikovaných a v druhej to boli okresy s vyšším počtom infikovaných občanov na COVID-19.

Okres Kežmarok sa v prvých výsledkoch testovania úradu vlády objavil s vysokým počtom infikovaných. Po viacerých upozorneniach a následnej niekoľkonásobnej intenzívnej kontrole pracovníkov Okresného úradu v Kežmarku na čele s prednostom okresného úradu Ing. Vladimírom Škárom a vedúcim odboru krízového riadenia Ing. Trembáčom a jeho tímom, ktorí usilovnou a trpezlivou prácou nad rámec svojich povinností po dva dlhé večery po ukončení oficiálneho testovania v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a Národným centrom zdravotníckych informácií výsledky v okrese ešte raz prekontrolovali a vyhodnotili reálne, pretože konečné číslo vyše 1,25% sa im zdalo vysoké. Následne sa okres dostal do druhej polovice okresov, s nižším počtom infikovaných. Celková infikovanosť okresu tak bola vyhodnotená na úrovni 0,87% pozitívnych občanov - o týchto skutočnostiach bol následne informovaný aj mestský úrad Kežmarok, teda hlavná zásluha na tejto korekcii patrí pracovníkom okresného úradu Kežmarok.

Hlavné príčiny nezrovnalostí pri prvom prepočítaní bolo pripočítanie infikovaných občanov do nášho okresu z mimookresných MOM-iek (konkrétne 2 – z okresov Spišská Nová Ves a Poprad) a z nesprávneho zaslania resp. nezaslania načas  niektorých štatistických informácií do Národného centra zdravotných informácií zo strany obcí v okrese Kežmarok . Chybné prvotné informácie sa ale v priebehu daného týždňa opravili a v konečnom výsledku skríningu boli už vykazované správne štatistické údaje o skríningovom testovaní v okrese Kežmarok.

Spracovanie daných informácií na okresnom úrade nebolo vôbec ľahké, pretože informácie z odberných miest boli niekedy nepresné či zmätočné, no zásluhou pracovníkov okresného úradu sa veci správne zosumarizovali a vyhodnotili. 

Zo štatistických informácií vyplýva, že najhoršie výsledky mal stála MOM Spišská Belá (3,49%), obec Rakúsy (3,05%), obec Jurské (2,65%), stála MOM Lendak (2,21%), obec Vlková (2,06%), obec Veľká Franková (1,43%), stála MOM Kežmarok – nemocnica 1,13%). Potešiteľné je, že ani jeden z dvoch testovaných podnikov v meste nezaregistroval ani jedného pozitívneho pracovníka.

Je ešte nutné uviesť skutočnosť, ktorá je na konci tabuliek a to počet pozitívnych občanov za náš okres od RÚVZ Poprad v počte 303 osôb – oproti údaju z obcí a miest okresu Kežmarok poskytnutých okresnému úradu v počte 270 osôb. V informácii od RÚVZ Poprad  sú zahrnutí pozitívni občania aj z iných zariadení v okrese – napr. DSS zriadené VÚC Prešov, resp. testovaných aj inými autoritami, o ktorých Okresný úrad Kežmarok nemal informácie, preto pozitivita zohľadnená  údajom o počte pozitívnych osôb z RÚVZ Poprad vychádza za okres Kežmarok vyššia (0,87 %, oproti pozitivite vykázanej Okresným úradom Kežmarok vo výške 0,78 %).

 

 

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok

 

 

Výsledky skríningového testovania v okrese Kežmarok