Súčasná ročná potreba energie na prevádzku budov v 23 obciach Predmaguria a Zamaguria je viac ako 240 tisíc MWh. Ich komplexnou obnovou (najmä dôsledným zateplením) by sa v nich dalo ušetriť až 70 % energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využila aj energia obnoviteľných zdrojov, úspory by boli ešte vyššie. Vyplýva to z návrhu nízkouhlíkových stratégií pre oba regióny. Ak by sa to podarilo dosiahnuť, prevádzka budov by bola aspoň trikrát lacnejšia oproti dnešku.

Rozsiahly zber údajov o všetkých administratívnych, školských a zdravotníckych budovách, bytovkách a rodinných domoch v regióne sa začal už v lete 2019. Získané údaje umožnili nielen vypočítať ich súčasnú energetickú potrebu, ale aj odhadnúť účinok rôznych scenárov obnovy budov. Keďže v regióne nie je výraznejšie rozvinutý priemysel, práve obnova budov a rozumné využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov rozhodne, do akej miery bude celý región energeticky sebestačný.

Všetky scenáre počítajú s komplexnou obnovou starších budov vrátane dôsledného zateplenia ich obvodového plášťa, strechy a podlahy, výmeny okien (ak nie sú vyhovujúce) a modernizáciu vykurovacieho systému. Jednotlivé scenáre sa líšia najmä v miere využitia obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a prípravu teplej vody, pričom uvažujú so  zariadeniami na využitie obnoviteľných zdrojov iba v rámci budov a iba na pokrytie ich vlastnej energetickej potreby.

Prvý scenár predpokladá iba komplexnú obnovu budov, bez využitia obnoviteľných zdrojov. Okrem zateplenia by sa modernizoval existujúci spôsob vykurovania. V tomto prípade by úspory energie dosiahli takmer 170 tisíc MWh, teda 70 % zo súčasnej potreby energie. Región by tak ušetril na ich prevádzku tri štvrtiny výdavkov.

Druhý scenár predpokladá, že na všetky budovy, kde je to technicky možné, by sa inštaloval solárny systém na ohrev teplej vody. Tým by sa ušetrilo ďalších vyše 5 tisíc MWh (2 % z celkovej potreby energie).

Tretí scenár - bezuhlíkový - uvažuje o využití tepelných čerpadiel na vykurovanie všetkých budov, kde je to technicky možné (zvyšné budovy by sa vykurovanie fosílnymi palivami nahradilo drevom) V tomto prípade by energetické úspory dosiahli 196-204 tisíc MWh, teda 82 - 85 % oproti súčasnosti. Elektrina potrebná na pohon tepelných čerpadiel by sa čiastočne dala pokryť z fotovoltických sústav umiestnených na strechách budov. (Výslednému energetickému mixu sa bude venovať ďalší článok.)

Za povšimnutie stojí fakt, že až 84 % z celkovej potreby energie v budovách Predmaguria a Zamaguria tvoria rodinné domy. Všetky ostatné budovy predstavujú zvyšných 16 % (4 % administratívne budovy, 3 % školské budovy, 1 % zdravotnícke zariadenia a 7 % bytové domy). Aj preto pri snahe znížiť energetickú náročnosť budov bude treba klásť veľký dôraz práve na obnovu rodinných domov.

 

Graf nezahŕňa energetický zisk zo solárnej termiky v celkovej potrebe energie budov.

 

Ďalšie závery energetickej analýzy Predmaguria a Zamaguria prinesieme o dva týždne.

Zdroj: Priatelia Zeme-CEPA, august 2020.