Dňa 10. januára 2017 vyšla informácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá umožňuje mestám a obciam, v rámci vyhlásenej výzvy, požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl. Či túto výzvu využije aj Mesto Kežmarok alebo iniciatívne bude niektoré z vedení materských škôl, záleží už iba na konkrétnych osobách.

V januári 2016 boli vyhlásené výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017. Dovtedy majú mestá a obce zo siedmich slovenských krajov naďalej šancu požiadať o nenávratný finančný príspevok z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo dátum uzavretia 4. Hodnotiaceho kola výziev na materské školy.

 

Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR. Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017. Dovtedy majú mestá a obce zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského naďalej šancu požiadať o nenávratný finančný príspevok z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

 

Výzvy na materské školy sú rozdelené na dve samostatné výzvy, z ktorých prvá je určená pre 150 obcí s najnižším indexom podrozvinutosti a druhá pre ďalších 894 miest a obcí. Príspevky zo zdrojov Európskej únie poputujú do 36 obcí, ktorých žiadosti boli v prvých dvoch hodnotiacich kolách vyhodnotené a schválené. Proces vyhodnocovania projektov z tretieho kola stále prebieha, zapojilo sa do neho 30 obcí.

 

Celková alokácia oboch výziev je 50 miliónov eur. V prípade, ak uspejú všetci žiadatelia o finančnú pomoc v treťom kole, ďalším obciam zostane k dispozícii minimálne 26 miliónov eur.

 

Vývoj alokácie výzvy na komunitné centrá OP ĽZ minulý rok vyhlásil výzvu na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu komunitných centier pre 125 obcí zo siedmich krajov. Po prvom hodnotiacom kole boli schválené finančné príspevky vo výške 1,2 milióna eur pre 7 obcí.

 

Z celkovej alokácie 15 miliónov eur je pre ďalších prijímateľov k dispozícii 13,8 milióna eur. Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola je stanovený na 24. februára 2017.

 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola výzvy na pitnú vodu bude 10. marca 2017.

 

Zoznam oprávnených žiadateľov je súčasťou príloh pri každej výzve na www.minv.sk/?OPLZ.

 

Príloha: Vývoj alokácie k obom výzvam na materské školy

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR