Ide o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu najdlhšej cesty II. triedy č. 537 na území Prešovského samosprávneho kraja.

Ide celkovo o 43 km cesty (od Podbanského až po Tatranskú Kotlinu), 26 mostných objektov, 96 priepustov, 1 poloestakáda a dobudujú sa odpočívadlá ako oddychové zóny.

Investorom tejto modernizácie je Prešovský samosprávny kraj (Správa a údržba ciest).

Celkový finančný náklad je predpokladaný vo výške cca 42 mil. € (z toho 95 % ide z fondov EÚ a štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu kraja)

Stavebné práce sa musia zrealizovať do konca tohto roka 2023 – preto sa budú realizovať naraz na niekoľkých úsekoch.

Všetkých nás čakajú obmedzenia, zdržania, semafory... preto majme potrebnú trpezlivosť a pochopenie! Robí sa to pre nás !

Aj preto nebude možné napr. parkovanie na Bielej vode popri ceste (ako to bolo doposiaľ). Túto situáciu už rieši Prešovský samosprávny kraj spolu s Mestom Vysoké Tatry. Uvažuje sa o posilnení verejnej autobusovej dopravy v danom úseku s cieľom zredukovať počet vozidiel a zamedziť parkovaniu priamo na ceste v danom úseku.

O pripravovaných opatreniach budeme verejnosť informovať.

 

Zdroj a foto: fb Štefan Bieľak

 

Doplňujúce informácie:

Projekt Vysoké Tatry je členený na 7 realizačných fáz:

  • I. úsek - Podbanské – Pavúčia dolina
  • II. úsek - Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538
  • III. úsek - križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok
  • IV. úsek - Batizovský potok – Starý Smokovec
  • V.  úsek - Starý Smokovec – Tatranské Matliare
  • VI. úsek - Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66
  • VII. úsek - Mosty a oporné múry na ceste II/537

Prvý úsek (7,62 km) rieši rekonštrukciu cesty II/537 od Podbanského až po Pavúčiu dolinu. Na tomto úseku sa nachádzajú 2 mostné objekty a 20 priepustov. 

V druhom úseku (7,37 km) rekonštrukcie cesty II/537 od Pavúčej doliny, po križovatku s cestou II/538 sa nachádzajú 3 mosty a 18 priepustov. 

V treťom úseku (7,35 km) cesty od križovatky s cestou II/538 po Batizovský potok sú situované 3 mostné objekty, 1 poloestakáda, 7 zárubných múrov, 16 priepustov a 3 odpočívadlá s príznačnými označeniami: Orol, Medveď a Rys. Odpočívadlá budú slúžiť ako oddychové zóny, vybavené prístreškami, detskými ihriskami, priestorom na parkovanie, kamerovým systémom, informačnými tabuľami, stojanmi na bicykle, toaletami a odpadkovými košmi. V štvrtom úseku cesty (7,55 km) od Batizovského potoka po Starý Smokovec sa nachádza 9 mostných objektov, 3 zárubné múry, 11 priepustov a 1 odpočívadlo Kamzík. 

Piaty úsek (6,164 km) rieši rekonštrukciu cesty II/537 od Starého Smokovca po Tatranské Matliare. Na tomto úseku sa nachádzajú 2 zárubné múry, 13 priepustov a súčasťou bude aj zabudovanie meteostanice na  monitorovanie teploty vozovky, vzduchu, vlhkosti ovzdušia a rosného bodu

V šiestom úseku (6,122 km)  rekonštrukcie cesty II/537 od Tatranských Matliarov po križovatku s cestou I/66 sa nachádza 5 mostov a 8 priepustov.

Siedmy úsek vybraných mostov a múrov rieši elimináciu bezpečnostných rizík na 14 oporných múroch, na 4 mostných objektoch  a 10-tich priepustov na ceste II/537.