Dva milióny eur rozdelí krajská samospráva medzi úspešných žiadateľov a podporí tak zmysluplné projekty v regiónoch. Prešovský samosprávny kraj spustil tri grantové programy.

Krajskí poslanci rozhodovali na svojom pondelkovom (13.2.) zasadnutí o dotačných programoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK).  Otvorených bude niekoľko oblastí podpory vrátane participatívnej časti grantovej schémy.

„Urobili sme maximum, aby sme napriek negatívnym dopadom energetickej krízy a enormnému  tlaku na rozpočet krajskej samosprávy mohli pokračovať v dotačných programoch, ktoré pomáhajú celému regiónu a viditeľne ho zveľaďujú. Aj keď ide v porovnaní s minulými rokmi o menší balík peňazí, veríme, že efekt sa dostaví a budeme vedieť naďalej podporiť kvalitné a zmysluplné projekty v kraji,“  uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Najväčší balík peňazí schválili pre Výzvu poslancov PSK, a to vo výške 1,34 milióna eur. Žiadatelia o dotáciu sa môžu zapojiť do výzvy v programe šport, kultúra, sociálne služby či rodinná samospráva. Novinkou sú dva programy – podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia a tiež podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve.

V programe zameranom na životné prostredie sa môžu žiadatelia uchádzať o podporu v oblasti výstavby, rekonštrukcie a modernizácie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, vrátane vybavenia. Financie sú určené aj na projekty v oblasti opravy a údržby, nákup materiálno-technického vybavenia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry či výchovno-vzdelávacích aktivít.  

Program zameraný na zdravotníctvo ponúka podprogram venovaný rekonštrukcii a modernizácii zdravotníckych zariadení a vybaveniu, či oprave a údržbe zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Pre Výzvu predsedu schválili poslanci 400-tisíc eur. Uchádzači môžu žiadať o financie v rovnakých programoch. Žiadatelia zapojení do súťaže „Dedina roka“ v roku 2023 budú podporení v rámci tejto výzvy minimálne čiastkou tisíc eur.

Minimálna výška dotácie akékoľvek programu v týchto grantových schémach je 500 eur, maximálna 5000 eur. Žiadateľ sa musí na projekte spolupodieľať 20% spolufinancovaním. Uzávierka žiadostí je do 31. marca.

V grantovom programe bude zapojených ďalších 260-tisíc eur pre Výzvu participatívny rozpočet, kde o konečných víťazných projektoch rozhodne verejnosť SMS hlasovaním. Žiadatelia sa môžu zapojiť do výzvy v rámci jediného programu, a to všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty. Ten zahŕňa inováciu existujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore, revitalizácia verejných priestorov i komunitnú infraštruktúru vo verejnom priestore.

Výška dotácie na jednu žiadosť je 10-tisíc eur, pričom žiadateľ sa musí na projekte spolupodieľať 20% zo schválenej sumy. Termín podania žiadostí je do 31. marca. Kraj zverejní projekty 25. apríla a verejnosť o nich môže rozhodnúť do 10. mája. Z každého z 13 okresov kraja budú podporené dva projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov. Každý hlasujúci bude zaradený do žrebovania o vecné ceny.

 

Zdroj: psk