Úver Európskej investičnej banky (EIB) podporí investičný plán Prešovského samosprávneho kraja vo výške 70 miliónov eur, ktorý je kľúčom k vyváženejšiemu územnému rozvoju Slovenska. Operácia umožní modernizáciu a obnovu infraštruktúry so zvýšenou energetickou účinnosťou a ochranou životného prostredia. Ide o tretí úver EIB na investície do regionálnej infraštruktúry Prešovského kraja.

Európska investičná banka poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju 30 miliónov eur na zlepšenie dopravnej a sociálnej infraštruktúry v kraji. Vďaka tomuto úveru chce Prešovský kraj zmodernizovať a zrekonštruovať niekoľko infraštruktúr, ako sú cesty a mosty, školy alebo kultúrne strediská. Knižnica v hlavnom krajskom meste Prešov, špecializovaný dom ošetrovateľskej starostlivosti pre seniorov v obci Bijacovce či vzdelávacie a komunitné centrum vo Vranove nad Topľou sú príkladmi projektov, ktoré sa majú financovať prostredníctvom úveru EIB.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova sa pri dnešnom slávnostnom podpise úverovej zmluvy vyjadrila: „Pokračujúca podpora zo strany EIB pre Prešovský kraj zlepší kvalitu života občanov a ponúkne im lepšie prepojenie s bezpečnejšími cestami, ako aj moderné a efektívne verejné služby v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúry. Prostredníctvom našej novej dnešnej investície podporuje EIB úsilie Prešovského kraja o zvýšenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Ciele politiky súdržnosti EÚ sú jadrom operácií EIB od jej založenia a sú podstatou našej misie. Rada by som sa poďakovala našim dlhoročným partnerom v Prešovskom samosprávnom kraji za vynikajúcu spoluprácu pri ešte vyššom zatraktívnení tejto krásnej časti Európy ako miesta pre život a obchodovanie.“

Ide pritom o tretí úver schválený EIB na investície do kľúčovej regionálnej infraštruktúry v Prešovskom kraji, ktorý vychádza z vynikajúcej spolupráce medzi EIB a Prešovským samosprávnym krajom počas predchádzajúcich dvoch úverov podpísaných v rokoch 2006 a 2014.

„Som veľmi rád, že Európska investičná banka sa úverovou sumou vo výške 30 miliónov eur rozhodla podporiť vybrané projekty regionálnej infraštruktúry, a to najmä v oblasti vzdelávania, kultúry, sociálnej oblasti, v oblasti rekonštrukcie mostov, ciest, cyklochodníkov a verejných budov, čím tak podporuje investičný plán Prešovského samosprávneho kraja v celkovej čiastke až 70 miliónov eur. Dlhodobé financovanie EIB za priaznivých podmienok nám umožní zintenzívniť našu investičnú činnosť a zlepšiť kvalitu života občanov žijúcich v našom regióne,” uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Operácia je v súlade s prioritami novej Územnej agendy EÚ 2030 – strategického politického dokumentu pre územné plánovanie v Európe, jej regiónoch a komunitách.

 

Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj je jedným z ôsmich vyšších územných celkov Slovenskej republiky nachádzajúci sa v severovýchodnej časti krajiny. Spomedzi všetkých slovenských krajov je s viac ako 827 000 obyvateľmi najľudnatejším a podľa rozlohy druhým najväčším. Prešovský samosprávny kraj patrí medzi prvé krajské samosprávy, s ktorými EIB na Slovensku dlhodobo spolupracuje.

 

Európska investičná banka

Európska investičná banka je dlhodobá úverová inštitúcia Európskej únie v spoločnom vlastníctve jej členských štátov. Poskytuje dlhodobé financovanie pre zdravé investície s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov politiky EÚ v Európe, ako aj mimo jej územia.

EIB spolupracuje so Slovenskom od roku 1992 a investovala do malých a stredných podnikov, infraštruktúry, vzdelávania a kultúry. Od začiatku operácií na Slovensku poskytla EIB financovanie pre 127 projektov vo výške 9,53 miliárd eur.

 

Základné informácie

- v poradí 3. úver z EIB vo výške 30 mil. Eur (schválené Zastupiteľstvom PSK) - podporí sa investičný plán PSK v celkovej hodnote až 70 mil. Eur;

- zoznam projektových zámerov v súlade so zameraním EIB na klimatické projekty (klimatická banka EÚ);

- hl. výhoda: flexibilita podmienok na čerpanie úverov v jednotlivých tranžiach, záruky sa nevyžadujú;

- Ministerstvo financií SR - kladné stanovisko na čerpanie návratných zdrojov financovania;

- splatnosť: pre každú tranžu do 25 rokov;

- možnosti úrokovej sadzby: pevná alebo plávajúca úroková sadzba zvolená dlžníkom, s možnosťou revidovať/meniť jej typ. V súčasnosti platné úrokové sadzby sú na úrovni 0% (fixná na obdobie 6 rokov alebo plávajúca 3 mesačný euribor + marža banky);

- obdobie splácania úrokov: štvrťročne;

- administratívne poplatky: žiadne, dlžník je subjekt verejného sektora;

- maximálny počet tranží: do 6;

- minimálna výška tranže: 5 mil. Eur;

- čerpanie úveru do: 31.12.2024;

- obdobie splátok: rovnomerné splátky štvrťročne (možné dobrovoľné predčasné splatenie);

- odklad splátok: 4 roky;

- dlh PSK ku 31.12.2020: 78 359 075,89 €, - 33,70 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka 232 517 799€ (započítané aj predchádzajúce úvery z EIB);

- celková suma dlhu pri úvere od EIB vo výške 30 mil. Eur je 45,22 %;

- plán čerpania tranží v rokoch: 2021:15 mil. Eur, 2022: 10 mil. Eur, 2023: 5 mil. Eur;

- úverová zadlženosť vypočítaná zo skutočne načerpaných plánovaných tranží úveru a splátok úverov z predchádzajúcich rokov neprekročí 40%;

- 1. úver (2006): 40 424 550,22 Eur;

- 2. úver (2014): 25 mil. Eur, v r. 2017 sa zvýšil o 5 mil. Eur na 30 mil. Eur;

 

Oblasti financovania

 

V oblasti školstva je pripravených 9 projektov za takmer 18 miliónov eur zameraných na rekonštrukcie a modernizácie škôl (Gymnázium vo Svidníku, SOŠ polytechnická Svit), na zníženie energetickej náročnosti budov (Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa), ale aj na zlepšenie vzdelávacej štruktúry škôl (výstavby dielní, opráv elektroinštalácií a pod.). Konkrétne v SŠ na Jarmočnej ul. v Starej Ľubovni kraj pripravuje rozsiahlu prestavbu a budovanie nových učebný za viac ako 7 miliónov eur a v SOŠ elektrotechnickej v Poprade-Matejovciach chce rozšíriť priestory pre duálne vzdelávanie za 3,6 mil. eur. V portfóliu investičných akcií je aj avizovaná prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku za zhruba 4 milióny eur.

V oblasti kultúry pôjde o významné investičné akcie vo výške viac ako 10 miliónov eur, kde je zahrnutá prestavba vstupnej časti budovy DJZ v Prešove, modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, ale i komplexnú rekonštrukciu historickej, dlhodobo nevyužívanej budovy, ktorá bude slúžiť ako reprezentatívne a moderné sídlo krajskej knižnice.

sociálnej oblasti plánuje kraj realizovať projekty za takmer 5 miliónov eur. Nosným je prestavba internátu (SOŠ lesníckej v Bijacovciach) na domov sociálnych služieb s pobytovou i zdravotnou starostlivosťou i interiérové úpravy v DSS Garden v Humennom.

Kľúčovou oblasťou je ale dopravná infraštruktúra, kde PSK chce rekonštruovať vyše 50 ciest a 40 mostov v hodnote takmer 36 miliónov eur.

EIB navyše pomôže krajskej samospráve so spolufinancovaním projektu podporeného z EÚ – a to na realizáciu viacúčelovej trasy v okrese Snina - Poloniny Trail v hodnote približne približne 10 miliónov eur.

  

Zdroj a foto: psk