Zrealizuje sa päť stavebných akcií na frekventovaných úsekoch.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začína s realizáciou projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného

programu. V rámci stavebných akcií sa vďaka úspešnej žiadosti o eurofondy zrekonštruuje päť úsekov s celkovou dĺžkou viac ako 40 kilometrov v hodnote približne 17 miliónov eur.

Konkrétne sa budú rekonštruovať úseky ciest II/534 Poprad – Starý Smokovec,  II/545 Kapušany - Demjata, II/545 Jánovce – Kľušov, II/546 Prešov – Klenov a II/575 Malá Poľana – Medzilaborce.  

„Hodnota projektu bola vyše 20 miliónov eur. Po verejnom obstarávaní výsledná cena klesla na 16,8 miliónov eur. Modernizáciou prejde takmer 40,5 kilometra ciest vrátane dvanástich mostov a vyše dvadsiatich priepustov a odvodňovacích priekop. Pri modernizácii vozoviek dôjde hlavne k výmene konštrukčných vrstiev a ich zosilneniu. Pri mostoch ide v niektorých prípadoch aj o rekonštrukciu spodných stavieb, v iných ku konštrukcii ríms, hydroizolácii a stuženia nosných konštrukcií mostov,“ konkretizoval riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Marcel Horváth.

Vďaka projektu sa zrekonštruuje osem percent všetkých ciest 2. triedy v kraji, ktorých je spolu 522 kilometrov. Ide o úseky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, navyše sú to frekventované cesty s dostupnosťou na diaľničnú sieť.

„Do tohto projektu boli vybraté horšie stavebnotechnické úseky ciest 2. triedy, ktoré svojím

dopravným významom, niekedy aj šírkovými parametrami, môžu konkurovať aj cestám 1.

tried. Predpokladáme, že zrealizovaním stavebných prác umožníme obyvateľstvu ľahší

a rýchlejší prístup za prácou, za rekreáciou a výrazne sa eliminujú bezpečnostné riziká na

mostoch a na úsekoch daných ciest,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Projekt Modernizácie cestnej infraštruktúry v Prešovskom samosprávnom kraji je dlho

očakávanou investíciou, ktorú zdržalo tzv. spoločné verejné obstarávanie. To prebiehalo od roku 2016 spolu s viacerými krajmi a prechádzalo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacim orgánom povinnou ex ante kontrolou.

„Najdôležitejšou informáciou je, že všetky kontrolné procesy sú úspešne ukončené, odsúhlasené Úradom verejného obstarávania bez akýchkoľvek zistených nedostatkov a my môžeme realizovať investície, ktoré v kraji potrebujeme. Aktuálne máme podpísané aj zmluvy o dielo s úspešnými uchádzačmi, takže nám nič nebráni vybrať stavebných dozorov a spustiť stavebné práce,“ povedal predseda M. Majerský.

Z procesu verejného obstarávania vzišli ako úspešní zhotovitelia prác spoločnosti STRABAG, s.r.o., COLAS Slovakia, a.s. a Swietelski- Slovakia spol. s r.o. Lehota výstavby je pre štyri stavebné akcie s v rámci projektu 8 mesiacov, na úseku Malá Poľana – Medzilaborce v dôsledku zložitejších stavebných prác na moste o mesiac viac. Pri priaznivých poveternostných a technických podmienkach sa predpokladá, že rekonštrukčné práce budú ukončené najneskôr v druhom polroku 2020.

Prešovský samosprávny kraj sa snaží využívať všetky finančné nástroje a grantové programy,

ktoré prispievajú k zlepšeniu a modernizácii cestnej infraštruktúry v kraji. Len z integrovaného regionálneho operačného programu sa v tomto roku krajská samospráva uchádza o finančné prostriedky vo výške zhruba 21 miliónov eur a v budúcom roku pripravuje projekty za takmer 18 miliónov eur. Ďalšie investičné projekty najmä v pohraničí chce kraj financovať cez cezhraničné programy Interreg a aktuálne aj ENI.

 

Doplňujúce informácie (konkrétne úseky):

Integrovaný regionálny operačný program

 

Názov projektu

Lehota výstavby v kal. dňoch

Dĺžka (km)

Hodnota projektu

Hodnota stavebných prác po procese verejného obstarávania

Úspešný zhotoviteľ

 

Modernizácia cesty II/534 Poprad - St. Smokovec

240

5,27

4 080 919,23

2 844 356,00

STRABAG s.r.o.

 

Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov

240

6,71

5 832 202,44

4 605 899,00

COLAS Slovakia, a.s.

 

Modernizácia cesty II/545 Jánovce – Kľušov

240

8,93

2 221 986,69

2 622 000,00

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

 

Rekonštrukcia cesty II//546 Prešov - Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov

240

11,57

3 917 938,77

3 006 405,00

STRABAG s.r.o.

 

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce

270

8,01

4 155 739,38

3 729 984,00

STRABAG s.r.o.

 

SPOLU:

Dĺžka (km): 40,49

Hodnota projektu: 20 208 786,51

Hodnota stavebných prác po procese verejného obstarávania: 16 808 644,00

 

Zdroj a foto: PSK (foto: poklepanie základného kameňa)