Stredné školstvo v Prešovskom kraji prechádza významnou modernizáciou. Na jeho zatraktívnenie a skvalitnenie sa uplynulé roky intenzívne zameriava Prešovský samosprávny kraj (PSK) spravujúci 68 stredných škôl v regióne. Aktuálne má v oblasti školstva rozbehnuté investičné akcie za bezmála 70 miliónov eur. Prinesú rekonštrukcie školských budov, ich debarierizáciu, ale aj výstavbu nových objektov a školských športovísk či ďalšie technické vybavenie na špičkovej úrovni.

Prešovská krajská samospráva má v súčasnom období v realizácii, respektíve ukončené a naplánované školské investičné akcie za viac ako 70 miliónov eur, a to na desiatkach župných stredných škôl. Ide o synergiu projektov financovaných z rozpočtu PSK, cez štátne a európske zdroje aj iniciatívu Catching-up Regions (CuRI). Samotné stavebné práce na objektoch sú v náklade 53,6 mil. eur, materiálno-technické vybavenie je naplánované za 9,9 mil. eur a debarierizácia vybraných škôl PSK si vyžiada investičný vklad 7 mil. eur.

„Pritom len projekty realizované cez iniciatívu pomoci dobiehajúcim regiónom CuRI majú aktuálne hodnotu takmer 50 miliónov eur.  Budujeme napríklad nové dielne, haly praktického vyučovania, centrum pre remeslá a náborové aktivity, ale aj konferenčné stredisko či areál s pavilónmi pre ustajnenie zvierat.  Vznikajú aj nové športoviská a upravujeme okolie škôl. Ak by sme to mali zhrnúť, tak aktuálne nám bežia veľké stavebné činnosti na ôsmich stredných školách za takmer 32 miliónov eur. A ostatok máme v pláne spustiť čo najskôr po úspešných verejných súťažiach na dodávateľov stavieb,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Projekty zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry prinášajú prestavbu, rekonštrukciu aj výstavbu nových objektov pre vzdelávanie a praktickú výučbu, ako aj materiálno-technické dovybavenie škôl. V rámci iniciatívy Catching-up Regions, ktorú PSK implementuje v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou, sa tieto aktivity aktuálne týkajú šiestich stredných župných škôl.  

V Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa do premeny jej objektov na moderné centrum vzdelávania v strojárenstve a elektrotechnike i materiálneho dovybavenia preinvestuje viac ako 10 mil. eur. Trojetapový projekt v Spojenej škole, Jarmočná, Stará Ľubovňa v hodnote 10,8 mil. počíta s rekonštrukciou existujúcich aj výstavbou nových priestorov v oblasti remesiel - novej stolárskej dielne, cvičného hotela, pracoviska pre barbecue a cukrárov, ako aj s novou špičkovou technikou. Jedinečný komplex vzdelávania s najnovším vybavením v oblasti poľnohospodárstva župa buduje v SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Okrem iného tu vzniklo nové  konferenčné centrum či minifarma. To všetko za 10,5 mil. eur. V SPŠ strojníckej v Prešove by sa začiatkom roka 2024 mal ukončiť 3,6 miliónový projekt obnovy jej strešného plášťa, elektroinštalácie a osvetlenia, ktoré prináša aj nové technické zariadenie pre dielňu a laboratóriá.

Ukončená je prestavba viacerých objektov v Spojenej škole v Medzilaborciach, a to hlavnej budovy, pracoviska s podnikateľmi i prístavby stolárskej dielne, ktorá si vyžiadala investíciu 2 mil. eur. V súčasnosti škola dovybavuje novou technikou za 1,4 mi. eur. Naopak v pláne má PSK spustiť projekt modernizácie SOŠ elektrotechnickej, Poprad-Matejovce, ktorý prinesie vybudovanie výcvikového polygónu – moderného pracoviska pre elektrotechniku a automatizáciu. Jeho rozpočet aj s novým materiálnym vybavením je stanovený na približne 10,6 mil. eur.

Prešovský samosprávny kraj  má rozbehnuté a naplánované aj ďalšie stavebné činnosti, pričom sú zamerané napríklad na opravy objektov škôl v podobe ich sanácie proti vlhkosti, zateplenia fasády a opráv striech.

„Rekonštruujeme a budujeme aj nové objekty, ako sú telocvične, exteriérové športoviská či výťahy. Tento typ prác sa týka ôsmich našich škôl, a to presnejšie troch gymnázií v Levoči, Kežmarku a Starej Ľubovni a tiež stredných odborných škôl - dvoch v Poprade a po jednej v Bardejove, Humennom a v Kežmarku. Aj v tomto smere budujeme školy 21. storočia, prispôsobujeme podmienky výučby novým trendom a požiadavkám trhu,“ dodal predseda PSK.

Na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni prebieha zateplenie fasády a oprava strechy v rozpočte 610-tisíc eur s ukončením prác začiatkom budúceho roka.  V Strednej športovej škole v Poprade PSK buduje nový vonkajší atletický ovál za vyše 336-tisíc eur, ktorý by mal byť dokončený už v októbri tohto roku. Ešte pred začatím nového školského roka sa má ukončiť zateplenie telocvične v Strednej zdravotníckej škole v Humennom za približne 123-tisíc eur.

Významná investičná akcia sa chystá na školách v Kežmarku. Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác plánuje župa na prelome rokov začať s veľkou prestavbu budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava a prístavbou Školy umeleckého priemyslu za takmer 13 mil. eur. 

A napokon až 39 stredných škôl PSK  - osem župných gymnázií a 31 stredných odborných škôl má ambíciu z Plánu obnovy SR odstrániť vo svojich priestoroch bariéry a zabezpečiť bezbariérový pohyb pre imobilných. Aktuálne sú ich projekty v procese prípravy projektových dokumentácií. Realizovať by sa mali v období nasledujúcich dvoch rokov.

 

 

Zdroj a foto: psk

Foto: Vizualizácia kežmarskej školy v Kežmarku