Modernizácia a rekonštrukcia interiéru a exteriéru čaká tri župné stredné školy. A to za predpokladu, že budú úspešné vo výzve z európskych zdrojov, kde žiadajú dohromady 7,12 miliónov eur. Podmienky vzdelávania sa tak môžu zlepšiť študentom v Starej Ľubovni, Kežmarku a Prešove.

Tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uchádzajú o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

A to konkrétne SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku, Spojená škola Jarmočná v Starej Ľubovni a SPŠ strojnícka v Prešove. Celková hodnota projektových zámerov predstavuje 7,12 milióna eur. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom európskych zdrojov. Prešovský samosprávny kraj sa na zámeroch bude podieľať 5%-ným spolufinancovaním, čo predstavuje sumu 358-tisíc eur.

V rámci „Zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa“ je naplánovaná revitalizácia vnútorných objektov historickej budovy na Kušnierskej bráne. Počíta sa s výmenou elektroinštalácie a slaboprúdovej inštalácie, taktiež sa vymení vzduchotechnická inštalácia a zdravotechnika. Obnoví sa fasáda na objekte telocvične, vyčistí a naimpregnuje sa zvyšná časť strešnej krytiny, revitalizuje sa vykurovanie-plynofikácia objektu. Práce budú prebiehať aj v exteriéri. V rámci revitalizácie študentského parku okrem sadových a terénnych úprav či svetlenia vzniknú aj voľnočasové a vzdelávacie zóny pre študentov.

Predpokladané plánované náklady sú 2,34 milióna eur, pričom PSK sa bude podieľať na spolufinancovaní sumou 118-tisíc eur. Ide o pokračujúce investície k už schváleným a realizovaným v rámci I. etapy iniciatívy Catching up Regions (CURI).

Pokračujúcou investíciou CURI je aj „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. etapa“. Na škole sa počíta s výmenou opotrebovaných podlahovín, elektroinštalácie, vzduchotechniky, ale aj manzardovej strechy na sedlovú, či s výmenou strešnej krytiny za novú.

V exteriéri sú navrhnuté úpravy dvoch vstupov do objektu, kde pribudne nová prístupová rampa pre imobilných, urobí sa povrchová úprava schodiska a podesty, nainštaluje sa nové zábradlie. Takisto dôjde k zatepleniu soklovej časti objektu a novému náteru fasádnymi farbami na mechanicky a chemicky začistenú fasádu.

Okrem toho je v pláne nové parkovisko pri vjazde do areálu školy, tiež pribudnú chodníky od Jarmočnej ulice až po vstup do areálu. Dôjde aj k úprave exitujúceho parkoviska vrátane doplnenia chodníka a prvkov drobnej architektúry.

Predpokladané plánované náklady na tieto investičné akcie sú vo výške 1,48 milióna eur, PSK sa bude podieľať na spolufinancovaní sumou 75-tisíc eur.

Na SPŠ strojníckej v Prešove sa zrealizuje rekonštrukcia elektroinštalácie, čo zahŕňa nové hlavné osvetlenie, núdzové osvetlenie, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, elektrický zabezpečovací systém, doplnenie terajšieho kamerového systému, elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru. Takisto sa zrekonštruujú strechy na ôsmich objektoch/pavilónoch školy a počíta sa tiež s modernizáciou šatní a sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom.

Odhadované plánované náklady na celkovú rekonštrukciu predstavujú 3,29 milióna eur, kraj sa bude spolupodieľať na financovaní sumou vo výške 165-tisíc eur. Projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ je investíciou plánovanou v rámci III. etapy CURI.

 

Zdroj: psk

Foto: archív školy