Pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl je pre nasledujúci školský rok na stredných školách v Prešovskom kraji pripravených 7 100 voľných miest. Takmer 5 500 na 68 stredných školách ich má k dispozícii Prešovský samosprávny kraj (PSK). Termín na podanie prihlášky na stredoškolské štúdium je do 20. marca.

Blíži sa termín podávania prihlášok pre stredoškolské štúdium v školskom roku 2024/2025. Stanovený je do 20. marca. Štátne, cirkevné a súkromné školy v Prešovskom kraji naň môžu prijať až 7 100 prvákov. Vyše 77% všetkých voľných miest pritom ponúkajú stredné školy zriaďované prešovskou krajskou samosprávou. Žiaci končiacich ročníkov ZŠ si môžu vybrať z ponuky jej 15 gymnázií (niektoré sú súčasťou spojených škôl) a 53 stredných odborných škôl.

Už tradične najviac v miest pre budúcich stredoškolákov je vytvorených v okresoch Prešov (celkovo 1870) a Poprad (1187). Približne 22% všetkých miest je pritom k dispozícii na gymnáziách, viac ako 55% majú pripravené stredné školy v študijných a vyše 21% miest v učebných odboroch. Oproti minulým rokom došlo k navýšeniu celkového počtu miest rádovo až o niekoľko stoviek. V porovnaní so školským rokom 2023/2024 je to dokonca viac o vyše 600 miest. Rezort školstva k tomu schválil Prešovskému samosprávnemu kraju 875 miest pre žiakov v dvojročných učebných odboroch „F“, teda pre tých, ktorí ukončili vzdelávanie na základnej škole skôr ako v deviatom ročníku.

Konkrétne župné gymnáziá majú k dispozícii v budúcom školskom roku celkovo 892 miest (z toho 138 na bilingválnych gymnáziách) a stredné odborné školy pod gesciou VÚC až 4595 miest. Najviac ich je v odboroch zameraných na oblasť služieb, obchodu, cestovného ruchu a gastro, pričom ide o takmer 1500 miest, z toho 453 miest je pripravených na župných hotelových a obchodných akadémiách.

Približne 1200 miest ponúkajú odbory z oblasti techniky, mechaniky a mechatroniky či kovovýroby. Viac ako 500 miest je pripravených pre štúdium elektrotechniky, vyše 210 v oblasti dopravy a autodopravy, okolo 200 v oblasti grafiky a umeleckých odborov zameraných na výtvarníctvo, reštaurátorstvo, dizajn či fotografiu.

Tri župné stredné zdravotnícke školy budú môcť v budúcom školskom roku prijať 209 prvákov a dve pedagogické školy 201 prvákov. Prešovská krajská samospráva už tradične ponúka voľné miesta aj v oblasti strojárstva, staviteľstva, lesníctva, drevárstva, zdravia a výživy či farmakológie i pôdohospodárstva. A umožňuje aj štúdium športového gymnázia a športového manažmentu, kde má k dispozícii 60 miest.

V PSK je dlhodobo najväčší záujem o štúdium na gymnáziách vo veľkých mestách, ako sú Prešov a Poprad. V posledných rokoch narastá záujem tiež o štúdium na stredných priemyselných školách a stredných odborných školách v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva. Žiaci základných škôl prejavujú záujem i o odbory v oblasti gastronómie, podnikania a ekonomiky.

Aj v nadchádzajúcom školskom roku prešovská krajská samospráva rozširuje ponuku svojich odborov. Konkrétne na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku otvára ako jediný v kraji odbor priemyselný dizajn, a to pre deväť záujemcov.  Na Spojenej škole, Masarykova ul. v Prešove ide o nový študijný odbor ekonomicko-právne činnosti v podnikaní pre desať uchádzačov. Za zmienku stojí aj otvorenie jednej triedy so zameraním na informatiku na Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove. Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa zas chytila šance vzdelávania v oblasti dronov a virtuálnej reality a stojí pri zrode nových európskych vzdelávacích odborov.

Podanie prihlášky na stredné školy je pre všetky odbory vzdelávania určený do 20. marca 2024. Prihlášku so zvoleným talentovým odborom pre vzdelávanie na strednej športovej škole je však vzhľadom na overovanie športového výkonu, ktoré by malo by od 25. marca do 19. apríla, potrebné zasielať v čo najskoršom termíne od ukončeného hodnotenia žiaka za prvý polrok.

Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku. V tej, v poradí podľa záujmu, uvádza najviac dva „talentové“ odbory vzdelávania s potrebným overovaním špeciálnych schopností a rovnako maximálne dva odbory vzdelávania, kde sa takéto skúšky nevyžadujú. Prvý termín prijímacích pohovorov pre talentové odbory je stanovený na 29. apríl, druhý na 9. máj. Pre odbory nevyžadujúce overovanie nadania  a zručností sú to termíny 2. a 6. mája.

 

Zdroj a foto: psk