Ocenenia pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v Prešovskom kraji  sú rozdané. Za svoje úspechy dosiahnuté v aktuálnom školskom roku ich získalo dovedna 15 učiteľov a 15 žiakov. Laureáti si plakety prevzali dnes (20.6.) počas slávnostného oceňovania na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl už po  13-krát. Aj v aktuálnom ročníku plaketu Sophista pro regione a Lux mentium odovzdával zástupcom štátnych, ako aj cirkevných a súkromných stredných škôl z celého kraja.  V aktuálnom ročníku krajského podujatia si ich prevzalo celkovo 30 laureátov.

„Úspechy a prácu naši pedagógov a žiakov si rok čo rok všímame, pretože si zaslúžia našu pozornosť. Vďaka dosiahnutým výsledkom aj na medzinárodnej úrovni, svojej angažovanosti v zlepšení stredoškolského vzdelávania a života školy, robia nášmu kraju česť a to najlepšie meno. A zároveň sú svojím prístupom k učeniu a na druhej strane vyučovaniu motiváciou a inšpiráciou aj pre ostatných v tom, že ak sa chce, dajú sa dosiahnuť veľké veci a posúvať sa vpred. Presne to nám dokázali naši tohtoroční laureáti. Žiaci  svoj talent, cieľavedomosť, húževnatosť a výnimočné zručnosti, na ktorých môžu stavať vo svojom profesijnom živote. Učitelia zas manažérske schopnosti, trpezlivosť a nasadenie v prístupe k vzdelávaniu, ale aj schopnosť načúvať svojim zverencom, byť im priateľom a oporou a formovať ich tak, aby z nich vyrástli osobnosti s veľkým charakterom,“ povedal po slávnostnom oceňovaní Pedagóg a žiak 2023 predseda prešovskej župy Milan Majerský.

 

Plaketu Jána Amosa Komenského Sophista pro regione - Učiteľ múdrosti pre región si v školskom roku 2022/2023 prevzalo spomedzi 56 nominovaných 15 učiteľov. O laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady na základe došlých nominácií od riaditeľov škôl.

Šesť ocenených pedagógov je z prešovských škôl, traja z popradských a po jednom z Bardejova, Levoče, Kežmarku, Humenného, Starej Ľubovne a Vranova nad Topľou. Mnohí z nich so svojimi zverencami dosiahli výnimočné výsledky v rôznych súťažiach a olympiádach na národnej i nadnárodnej úrovni, pripravili zaujímavé školské aktivity a zrealizovali viaceré zmysluplné školské projekty. Taktiež zasadali ako porotcovia v hodnotiteľských komisiách a venovali sa mimoškolskej činnosti. Niektorí sa významne angažovali aj v štúdiu a výchove žiakov s viacnásobným postihnutím.

Plaketou Lux mentium – Svetlo poznania bolo ocenených 15 žiakov z celkovo 41 nominovaných. Laureátov vybrala komisia zložená zo zástupcov Odboru školstva PSK. Ocenenie udelila šiestim žiakom z prešovských stredných škôl, dvom zo Starej Ľubovne a po jednom z Bardejova, Humenného, Kežmarku, Popradu, Sniny, Svitu a Vranova nad Topľou.

Ocenení žiaci majú široké spektrum záujmov, za sebou výnimočné úspechy v predmetových olympiádach a športových súťažiach, pracujú v redakciách školských časopisov, sú členmi školských parlamentov, autormi originálnych projektov a mnohí sa venujú aj dobrovoľníctvu.

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 68 stredných škôl, dve jazykové školy, jedna škola v prírode a jeden školský internát. Súkromných a cirkevných škôl je na území kraja 34.

 

OCENENÍ UČITELIA 2022/2023:
 • Ján KLEBAN (Gymnázium L. Stöckela, Bardejov)
 • Marta BYSTRIANSKA (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov)
 • Miroslav ČURLÍK (Evanjelické kolegiálne gymnázium, org. zložka Evanjelickej spojenej školy, Prešov)
 • Svetlana FILIPOVÁ (SPŠ stavebná, Prešov)
 • Anton GARBÁR (Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov)
 • Mária CHRAPEKOVÁ (Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou)
 • Pavol KUBIS (SOŠ technická, Stará Ľubovňa)
 • Vasil KUZMIAK (SOŠ remesiel a služieb, Poprad)
 • Ľubica LAUBERTOVÁ (SOŠ služieb, Prešov)
 • Tatiana MAREČÁKOVÁ (Obchodná akadémia, Poprad)
 • Zuzana RUMLOVÁ (SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok)
 • Božena ŠVÁBOVÁ (SOŠ pedagogická, Levoča)
 • Lucia ŠVECOVÁ (Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné)
 • Ľudmila SCHVALBOVÁ (Gymnázium, Konštantínova, Prešov)
 • Štefan ROTH (SOŠ technická, Poprad)
  OCENENÍ ŽIACI 2022/2023:
 • Timothy Ján FECKO (Gymnázium J.  A. Raymana, Prešov)
 • Nikolas FEČUNDA (SOŠ technická, Poprad)
 • Šimon GDOVEC (Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou)
 • Ema HETEŠOVÁ (Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok)
 • Jozef JABCZUN (Gymnázium sv. Mikuláša, org. zložka Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Prešov)
 • Tatiana JANKOVSKÁ a Martina RICHNAVSKÁ (SPŠ stavebná, Prešov)
 • Rastislav JURČÁK (SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Svit)
 • Daniel KASPERKEVIČ a Jakub JENDRICHOVSKÝ (SOŠ technická, Stará Ľubovňa)
 • Kristiána Sarah KLEBANOVÁ (Gymnázium L. Stöckela, Bardejov)
 • Sebastián LUKÁČ (Stredná zdravotnícka škola Prešov)
 • Adam SAVKA (SPŠ, Snina)
 • Simona ŠEPEĽOVÁ (Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné)
 • Richard ŠKRIPKO (Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov)

 

Zdroj a foto: psk