Integrácia ukrajinských žiakov do slovenských škôl sa začala už niekoľko dní po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. Prílev ukrajinských utečencov sa dotkol aj stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, najvýraznejšie Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove.  Aktuálne k 12. aprílu 2022 sa v župných stredných vzdeláva 178 žiakov - odídencov z Ukrajiny. V prešovskej spojenej škole sa učí až 78% z nich, celkovo 136 žiakov.

Prešovský samosprávny kraj zriaďuje 68 stredných škôl v trinástich okresoch. Vo vyše dvadsiatke z nich aktuálne študujú aj žiaci, ktorí ušli z vojnovej Ukrajiny a boli integrovaní do ich výchovno-vzdelávacieho procesu. K 12. aprílu 2022 predstavoval počet ukrajinských žiakov - odídencov z Ukrajiny, ktorí zasadli do lavíc župných stredných škôl, číslo 178.

Len v Spojenej škole Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, ktorá má organizačnú zložku Základná škola a Gymnázium, sa k tomuto dátumu vzdelávalo 136 žiakov. Na základnej škole je to 118 žiakov a na gymnáziu 18.

Celkovo 42 žiakov bolo k 12. aprílu integrovaných aj na ďalších dvadsiatich župných stredných školách. Najviac, šesť žiakov, sa učí v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite, po štyria žiaci na popradských školách - Gymnázium Kukučínova a SPŠ techniky a dizajnu. Traja ukrajinskí žiaci sa vzdelávajú na Gymnáziu Snina, Gymnáziu duklianskych hrdinov Svidník a v SPŠ technickej Bardejov. V prípade ostatných štrnástich škôl ide o jedného, maximálne dvoch žiakov z vojnovej Ukrajiny, ktorí boli zaradení do ich výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Zdroj a foto: psk

Foto: Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove