Krajský parlament zasadne už nasledujúci pondelok 18. októbra 2021. Medzi 25 bodmi rokovania je tiež udelenie Ceny PSK či schválenie projektových zámerov pre chod kultúrnych organizácii aj počas pandémie.

Celkovo majú poslanci na programe 25 bodov rokovania, ktorýmisa budú zaoberať prostredníctvom videokonferencie.

Rozhodovať budú napríklad o udelení Ceny PSK. Medzi návrhmi figuruje lekár Andrej Havrilla in memoriam, herec Ján Gallovič i protosynkel (generálny vikár) Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík.

Poslanci sa budú zaoberať aj úpravou rozpočtu, regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách na ďalší školský rok 2022/2023, ale aj schválením predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP pre tri školy. A to konkrétne pre SOŠ agropotravinársku a technickú v Kežmarku, Spojenú školu Jarmočnú v Starej Ľubovni a SPŠ strojnícku v Prešove.

Pri kežmarskej škole pôjde o schválenie nenávratného finančného príspevku a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa“, s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 118 000,00 EUR (typ výdavkov: bežné a kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Pre školu v Starej Ľubovni ide o schválenie nenávratného finančného príspevku a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. etapa“, s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 75 000,00 EUR (typ výdavkov: bežné a kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Poslanci budú schvaľovať aj projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy zameranej na podporu ich udržateľnosti a chodu počas pandémie, takisto sa budú zaoberať aktualizáciou dokumentu Plánu udržateľnej mobility PSK.

Predmetom rokovania bude okrem iného operačný plán zimnej údržby ciest, návrh dofinancovania rekonštrukcie úseku okresná hranica Svidník – Mičakovce, ale aj odstraňovanie povodňových škôd na mostoch a cestách III. triedy Správou a údržbou ciest PSK. Krajskí poslanci sa budú zaoberať aj povodňami v obci Pichne v okrese Snina.

 

Program rokovania krajského parlamentu:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.

3. Návrh na udelenie Cien PSK.

4. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.

5. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2022/2023.

6. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68.

7. Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

8. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 646/2021 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

9. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenie sociálnych služieb CSS Zátišie Snina v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

10. Aktualizácia dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK.

11. Operačný plán zimnej údržby ciest na území PSK na obdobie 2021 – 2022.

12. Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“.

13. Odstraňovanie povodňových škôd na mostoch a cestách III. triedy Správou a údržbou ciest PSK.

14. Zaradenie strategicky významných účelových ciest na území PSK do bežnej údržby v rámci činnosti Správy a údržby ciest PSK.

15. Povodne v obci Pichne.

16. Zmena účelového určenia majetku PSK.

17. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.

18. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.

19. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.

20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.

21. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.

22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020.

23. Rôzne.

24. Interpelácie poslancov.

25. Záver.

 

Zdroj: psk

Foto: Kežmarský informačný express