Festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička sa konal po 52 - krát na počesť spisovateľky Terézie Vansovej. Vyhlasovateľom súťaže je každoročne  Únia žien Slovenska.

Spoluorganizátori v tomto roku boli - Obvodná organizácia ÚŽS Kežmarok, Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku a Mestská knižnica v Kežmarku.

Cieľom súťaže je umeleckým slovom pestovať úctu a lásku k žene. Spojiť mladosť so skúsenosťami staršej generácie. Obsahové zameranie prednesu nie je určené, hodnotená je objavnosť textov a úroveň  umeleckého prednesu. Výber textov je vecou vlastného rozhodnutia recitátorky a doporučujú sa texty slovenských  básnikov a prozaikov. 

Únia žien Slovenska, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, organizuje celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička už od roku 1967. Táto súťaž vznikla na počesť spisovateľky, redaktorky prvého slovenského ženského časopisu Dennica Terézie Vansovej.

Od roku 1967 sa každý rok zídu na celoslovenskom kole recitátorky rôznych vekových kategórií, ktoré postúpia z krajských a okresných kôl. Od roku 2007 sa súťaže pravidelne zúčastňujú aj recitátorky zo srbskej Vojvodiny z Asociácie spolkov slovenských žien v Báčskom Petrovci, kde žije početná skupina Slovákov. Hlavným spoluorganizátorom je Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, ktorá poskytuje organizačné zázemie i vhodné priestory.

Približne prvá dekáda súťaže mala svoj domov v Podolínci, potom sa dva ročníky uskutočnili na pôde Popradského okresu, neskôr sa súťaž presťahovala do Starej Ľubovne a od roku 2005 je miestom konania Banská Bystrica. V tomto meste spisovateľka prežila 31 rokov života a na banskobystrickom evanjelickom cintoríne je pochovaná.

Známkou úrovne súťaže Vansovej Lomnička sú aj odborné poroty jednotlivých ročníkov tohto festivalu, ktorých členmi sú nielen profesionálni umelci, ale aj ľudia z praxe, ktorí vedia posúdiť umelecké i odborné kvality súťažiacich.

Okrem toho, že tento festival aktivizuje členskú základňu Únie žien Slovenska aj v smere kultúrno-spoločenskom, má nesmierny význam aj v širšom kontexte našej spoločnosti. V roku 1997 na 30. jubilejnom ročníku festivalu bola odhalená busta Terézie Vansovej v Provinčnom dome v Starej Ľubovni, ktorej autorkou je akademická sochárka Margaréta Horáková.

Príkladom bola aj oslava 150. výročia narodenia spisovateľky a priekopníčky ženskej emancipácie na Slovensku. Účastníčky jubilejného 40. ročníka Vansovej Lomničky sa večer 20. apríla 2007 v jej rodisku Zvolenskej Slatine stretli na kultúrnom programe aj s predstaviteľmi kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. V rámci programu bola inaugurácia poštovej známky so spisovateľkiným portrétom, ktorú uviedla do obehu Slovenská pošta.

 

Na recitačnej súťaži 52. ročníka Vansovej Lomnička okresného kola v Kežmarku sa v tomto roku zúčastnili recitátorky vo veku od 16 rokov do 74 rokov. V I. kategórii poézie do 25 rokov postúpila na krajské kolo, ktoré sa bude konať vo Vranove nad Topľou, súťažiaca recitátorka Martina Tomalová a v III. kategórii poézie nad 40 rokov postúpila na krajské kolo súťažiaca recitátorka Darina Cveková.

 

Text: PaedDr. Eva Raffajová

Fotografia: Terézia Vansová (Wikipédia)