Správna rada Nadácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny zasadala už po siedmykrát za účelom prerozdelenia finančných prostriedkov medzi žiadateľov o pomoc. Na svojom ostatnom zasadnutí podala pomocnú ruku štyrom rodinám v núdzi Prešovského kraja, ktorých situácia bola mimoriadne vážna. Rozdelila im spolu 3 400 eur. Súčasťou zasadnutia bol aj návrh zriadenia Nadačného fondu na riešenie krízových situácií v kraji.

V predchádzajúcom článku sme opísali situáciu v individuálnej aj verejnej doprave v Predmagurí a Zamagurí. Okrem niektorých obcí, ktoré ležia na hlavných ťahoch, je frekvencia spojov verejnej dopravy nedostatočná a spoje sú často prestupné, pričom nie vždy na seba nadväzujú a niektoré - zastávky verejnej dopravy sú  ďaleko od obcí. Cestovanie tak trvá neúmerne dlho a občania často volia radšej dochádzanie autom. Svedčia o tom aj štatistiky: za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v Predmagurí a Zamagurí o takmer 70 %.

Až pre 62 zamestnancov nemá firme Hengstler, ktorá sídli v kežmarskom priemyselnom parku v lokalite Pradiareň, prácu a preto s týmito pracovníkmi musela ukončiť pracovný pomer. Príčinou poklesu výroby je koronakríza, ktorá spôsobila menší dopyt výrobkov vyrábaných v tomto kežmarskom závode a nebolo iného východiska ako riešiť tento výrobný výpadok touto formou.

V predchádzajúcom článku sme opísali situáciu v individuálnej aj verejnej doprave v Predmagurí a Zamagurí. Okrem niektorých obcí, ktoré ležia na hlavných ťahoch, je frekvencia spojov verejnej dopravy nedostatočná a spoje sú často prestupné, pričom nie vždy na seba nadväzujú a niektoré - zastávky verejnej dopravy sú  ďaleko od obcí. Cestovanie tak trvá neúmerne dlho a občania často volia radšej dochádzanie autom. Svedčia o tom aj štatistiky: za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v Predmagurí a Zamagurí o takmer 70 %.

Aj keď emisie skleníkových plynov z dopravy neustále výrazne rastú a značne prispievajú k celkovým emisiám skleníkových plynov, na Slovensku sa doteraz sektor dopravy v regionálnych rozvojových stratégiách koncepčne neriešil. Regionálne stratégie sa väčšinou obmedzovali iba na stručný opis stavu cestnej siete a navrhované opatrenia sa sústreďovali najmä na jej sanáciu a ďalšie rozširovanie. Dôsledkom toho individuálny motorizmus stále posilňoval svoje dominantné postavenie v doprave. A spotreba fosílnych palív a produkcia emisií rástla.

Stránky