V predchádzajúcom článku sme opísali situáciu v individuálnej aj verejnej doprave v Predmagurí a Zamagurí. Okrem niektorých obcí, ktoré ležia na hlavných ťahoch, je frekvencia spojov verejnej dopravy nedostatočná a spoje sú často prestupné, pričom nie vždy na seba nadväzujú a niektoré - zastávky verejnej dopravy sú  ďaleko od obcí. Cestovanie tak trvá neúmerne dlho a občania často volia radšej dochádzanie autom. Svedčia o tom aj štatistiky: za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v Predmagurí a Zamagurí o takmer 70 %.

Až pre 62 zamestnancov nemá firme Hengstler, ktorá sídli v kežmarskom priemyselnom parku v lokalite Pradiareň, prácu a preto s týmito pracovníkmi musela ukončiť pracovný pomer. Príčinou poklesu výroby je koronakríza, ktorá spôsobila menší dopyt výrobkov vyrábaných v tomto kežmarskom závode a nebolo iného východiska ako riešiť tento výrobný výpadok touto formou.

V predchádzajúcom článku sme opísali situáciu v individuálnej aj verejnej doprave v Predmagurí a Zamagurí. Okrem niektorých obcí, ktoré ležia na hlavných ťahoch, je frekvencia spojov verejnej dopravy nedostatočná a spoje sú často prestupné, pričom nie vždy na seba nadväzujú a niektoré - zastávky verejnej dopravy sú  ďaleko od obcí. Cestovanie tak trvá neúmerne dlho a občania často volia radšej dochádzanie autom. Svedčia o tom aj štatistiky: za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v Predmagurí a Zamagurí o takmer 70 %.

Aj keď emisie skleníkových plynov z dopravy neustále výrazne rastú a značne prispievajú k celkovým emisiám skleníkových plynov, na Slovensku sa doteraz sektor dopravy v regionálnych rozvojových stratégiách koncepčne neriešil. Regionálne stratégie sa väčšinou obmedzovali iba na stručný opis stavu cestnej siete a navrhované opatrenia sa sústreďovali najmä na jej sanáciu a ďalšie rozširovanie. Dôsledkom toho individuálny motorizmus stále posilňoval svoje dominantné postavenie v doprave. A spotreba fosílnych palív a produkcia emisií rástla.

Súčasná ročná potreba energie na prevádzku budov v 23 obciach Predmaguria a Zamaguria je viac ako 240 tisíc MWh. Ich komplexnou obnovou (najmä dôsledným zateplením) by sa v nich dalo ušetriť až 70 % energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využila aj energia obnoviteľných zdrojov, úspory by boli ešte vyššie. Vyplýva to z návrhu nízkouhlíkových stratégií pre oba regióny. Ak by sa to podarilo dosiahnuť, prevádzka budov by bola aspoň trikrát lacnejšia oproti dnešku.

Analýza energetických údajov v Zamagurí a Predmagurí, ktorá je súčasťou pripravovaných nízkouhlíkových stratégií pre obidva regióny, preukázala obrovský potenciál úspor energie. Regióny teraz budú hľadať spôsoby, ako tento potenciál využiť. Ak sa im to podarí, položia pevné základy pre energetickú sebestačnosť v budúcnosti. Odznelo to na informačnom dni, ktoré 6. 8. 2020 zorganizovali Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci so spracovateľom nízkouhlíkových stratégií v Spišskej Starej Vsi.

Stránky