Mesto Spišská Belá chce požiadať vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde hlavnou križovatkou v meste, t. j. križovatkou ciest I/66 a I/77, nakoľko sú tu poškodené mobilné cestné ostrovčeky na vymedzenie jazdných pruhov. Majetkovým správcom predmetných ciest je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice. Medzi činnosti, ktoré zabezpečuje táto organizácia patrí aj údržba a opravy na cestách prvej triedy.

 

Prestavba križovatky bola v roku 2018 realizovaná podľa projektovej dokumentácie pre určenie dopravného značenia vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom. Dôvodom bolo zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a vypracovaniu projektu predchádzal tzv. dopravný prieskum intenzít križovatkových dopravných prúdov (spracovaný už v roku 2016). Výsledkom tohto prieskumu bolo zistenie, že dopravné zaťaženie križovatky v centre mesta Spišská Belá sa zmenilo. K projektovej dokumentácii navrhujúcej zmenu prednosti v jazde vydalo súhlasné stanovisko Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Kežmarok a kladne sa vyjadrila aj Slovenská správa ciest. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný štátny orgán vykonávajúci štátnu správu vo veciach ciest I. triedy, následne vydal rozhodnutie o určení trvalého dopravného značenia.

Po štyroch mesiacoch od realizácie zmeny na tejto križovatke, Mesto Spišská Belá vyvolalo pracovné jednanie s návrhom na jej úpravu. Skúsenosti totiž ukázali, že zrušenie jedného z dvoch odbočovacích pruhov v smere od Tatier a ponechanie jedného odbočovacieho pruhu spoločného pre odbočenie vľavo (na Starú Ľubovňu) a vpravo (na Kežmarok a Poprad) sa javí ako nevhodné riešenie. Dochádza kvôli nemu k zníženiu priepustnosti križovatky, spôsobuje vytváranie dlhších kolón a vzniká aj pravidelné poškodzovanie mobilného cestného ostrovčeka. Mesto Spišská Belá preto navrhlo zrušiť mobilný cestný ostrovček umiestnený na vedľajšej ceste I/66 (v smere od Tatier) a vytvoriť (spätne obnoviť) dva odbočovacie jazdné pruhy (jeden pre Kežmarok, druhý pre Starú Ľubovňu). Tento návrh však narazil na plynutie záručnej doby (60 mesiacov) od realizácie stavebnej úpravy križovatky za finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Slovenská správa ciest sa však zaviazala, že bude monitorovať priepustnosť križovatky a zabezpečovať funkčnosť zrealizovaného problematického mobilného cestného ostrovčeka.

Mesto Spišská Belá nie je oprávnené rozhodovať a meniť existujúci stav križovatky. Žiadame účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ústretovosť a rešpektovanie dopravných predpisov.

 

Zdroj a fotografia: Paula Grivalská, Spišská Belá