Mesto Spišská Belá pokračuje v zlepšovaní podmienok pre nadšencov cyklodopravy.

Koncom roka 2022 sa podarilo mestu vybudovať tri drevené prístrešky s príslušenstvom popri cyklochodníkoch vo vlastníctve mesta. Dva na úseku od Strážok smerom k Belianskemu rybníku a jeden v Tatranskej Kotline.

Investičnú akciu mesto financovalo z nenávratného finančného príspevku vo výške 15 490,87 tis. EUR a vlastných zdrojov z rozpočtu mesta. Nenávratný finančný príspevok sme získali v rámci Operačného programu rozvoja vidieka 2014-2020, Výzvy MAS_066/7.2/1.1, projekt: Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom.

Celkové náklady na stavebné práce boli vo výške cez 33 240,00 EUR.

Zhotoviteľom stavebných prác bola Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišská Hanušovce ako víťaz verejného obstarávania.

Aktuálne majú nadšenci cyklodopravy v našom meste a jeho okolí k dispozícii takmer 21 km cyklochodníkov rôznych smerov a prepojení. Veríme, že aj nové prístrešky pomôžu rozvoju cyklodopravy v meste, zvýšia bezpečnosť cyklistov a skvalitnia cyklistickú infraštruktúru.

 

Zdroj a foto: spisskabela.sk