Program eTwinning je programom partnerstva škôl v európskom priestore. Ponúka platformu pre zamestnancov (učiteľov, riaditeľov škôl, knihovníkov atď.), ktorí pracujú v škole v jednej zo zapojených európskych krajín. Ide o to aby komunikovali, spolupracovali, rozvíjali projekty, zdieľali a cítili, že sú súčasťou najzaujímavejšej vzdelávacej komunite v Európe. 

Program eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +. Najvyšším ocenením je označenie ŠKOLA eTwinning. Takou sa chce stať aj Súkromná spojená škola, Biela voda v Kežmarku.

 

Táto kežmarská škola už pracuje nejaký ten rok na platforme eTwinning a má už za sebou niekoľko úspešných projektov v danom programe. Zástupkyňa školy Jana Mašlonková sa už aj osobne zúčastnila na trilaterálnom seminári v Krakove, ktorého výsledky aplikuje do rozvoja výchovného procesu na škole.

Najdôležitejšími prvkami programu eTwinning sú spolupráca a profesionálny rozvoj a aj preto na Súkromnej spojenej škole, ktorej riaditeľkou je Anna Jurgovianová, pracujú na projektoch, ktoré sú zamerané na tieto prvky. Vedenie školy verí, že aktívna spolupráca žiakov a učiteľov s inými školami môže všetkých posunúť vpred. Pri spolupráci i profesionálnom rozvoji ide o kontakt medzi učiteľmi, študentmi či školami, pretože učitelia pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich študentov. Majú aktívne úlohy, zisťujú rozhodnutia a každý člen tímu prichádza do spoločného projektu s vlastným pohľadom, nápadmi, ktoré daný spoločný projekt obohatia. Projekty eTwinning môžu byť zamerané na rôzne vekové skupiny a na rôzne predmety – jazyky, informatika, matematika, geografia...

Neustála práca so žiakmi, ich zapojenie sa do európskeho priestoru, aby sa vedeli učiť a myslieť v širších súvislostiach je cestou na dlhú trať. Pre vedenie Súkromnej spojenej školy, Biela voda je to veľká výzva, aby aj cestou tohto projektu učila svojich žiakov aj cez najnovšie poznatky pedagogickej práce a ponúkla výchovno-vzdelávacom procese i iné prvky školskej výuky. Je to iba jeden z príkladov, že vedenie školy sa nebojí ísť do nových výziev vo vzdelávacom procese.